عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد توسط مودی چه تبعاتی دارد؟

عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد توسط مودی چه تبعاتی دارد؟

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد برای مودیان حقیقی و حقوقی

مهلت تعیین شده به منظور ارسال اظهارنامه عملکرد برای اشخاص حقیقی مشمول ارسال اظهارنامه در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم تعیین شده که براساس آن اشخاص مشمول به منظور مشخص شدن وضعیت مالیاتی سال عملکرد خود حداکثر تا 31 خردادماه سال بعد مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد خواهند داشت. به عنوان مثال اشخاص حقیقی مشمول ارسال اظهارنامه عملکرد، به منظور ارسال اظهارنامه خود برای سال 1402، تا پایان خردادماه سال 1403 مهلت دارند. البته لازم به توضیح است که سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که مهلت تعیین شده را تمدید نماید.

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد برای اشخاص حقوقی کمی متفاوت تر خواهد بود. چراکه ممکن است سال مالی برخی از اشخاص حقوقی مطابق با سال مالیاتی نباشد. به همین علت در ماده (155) قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 4 ماه پس از اتمام سال مالی آن ها تعیین شده و درآمد سال مالی آن ها مبنای تشخیص مالیات قرار خواهد گرفت.

عدم تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد چه تبعاتی برای مودیان خواهد داشت؟

براساس ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند با استناد به اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات تنظیم و ارائه شده باشد تعیین خواهد شد. بر همین اساس مودیان مالیاتی باید به این نکته توجه داشته باشند که علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر بایستی اظهارنامه خود را در چارچوب قانون تنظیم و ارسال کنند، چراکه ارسال اظهارنامه خارج از موازین قانونی مورد پذیرش نخواهد بود. چنانچه مودیان از ارائه اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نمایند، این اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده برای مودی اظهارنامه برآوردی تهیه نماید و با استفاده از اطلاعات اقتصادی مودی که از طرح جامع مالیاتی قابل استخراج می باشد، مالیات متعلقه را محاسبه و برگه تشخیص صادر نماید.

لازم به توضیح است که چنانچه مودی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکند مشمول جرایم موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد. برهمین اساس در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

تایم لاین مالیاتی به منظور رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر عملکرد به چه صورت است؟

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور رسیدگی به اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص مدت زمان یک ساله ای دارد. به عبارت دیگر براساس ماده (156) قانون مالیات های مستقیم، چنانچه مودی در موعد مقرر نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کرده باشد، سازمان امور مالیاتی حداکثر یک سال پس از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه می تواند مودی را رسیدگی نماید و سه ماه پس از اتمام مهلت یک ساله بایستی برگه تشخیص مالیات برای مودی صادر شود. چنانچه سازمان امور مالیاتی از این مهلت یک ساله استفاده نکند، اظهارنامه مالیاتی مودی بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.

در خصوص مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه خود را ارسال نکرده اند شرایط کمی متفاوت است. براساس ماده (157) قانون مالیات های مستقیم، اگر مودی در موعد مقرر اظهارنامه خود را تسلیم نکند و برای مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نیستند، مرور زمان پنج سال از تاریخ سررسید مبنای عمل خواهد بود. به عبارتی اگر مودی اظهارنامه عملکرد خود را ارسال نکند، مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی از یک سال به پنج سال تبدیل خواهد شد و سازمان امور مالیاتی سه ماه پس از اتمام مهلت پنج ساله بایستی برگه تشخیص مالیات را به مودی ابلاغ نماید.

احسان مومنی

احسان مومنی

محقق و پژوهشگر مالی و مالیاتی

می‌توانید سوالات مالی و مالیاتی خود را در تالار پرسش و پاسخ حسابنو مطرح نمایید، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان ممکن، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

خبرهای مرتبط

دکمه بازگشت به بالا