چه مواردی ﻣﺸﻤﻮل ارﺳﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧمی باشند؟

موارد عدم شمول ارسال صورت معاملات فصلی

با توجه به ماده (13) تبصره (3) آیین نامه اجرایی ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موارد زیر مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیستند:

1. ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺳﻮد و کارﻣﺰد اوراق ﺑﻬﺎدار

2. ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮکه و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮکه

3. ﺳﻮد و کارمزد و جریمه های بانکی

4. ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢ اﻟﺸرکه

5. حق ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪاي، اﺣﺰاب و اﻧﺠـﻤﻦﻫﺎ وﺗﺸکل ها

6. کمک ها، ﺟﻮاﺋﺰ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﻼﻋﻮض

7. مبالغی که تحت عنوان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت، اﻧﻮاع ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده)ﺣﻖ ﺛﺒﺖ، ﺣﻖ ﺗﻤﺒﺮ، ﺣﻘﻮق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه های اجرایی پرداخت می شود.

8. ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد پرداختی

9. وﺟﻮه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان

اصلاح ماده (13) تبصره (3) آیین نامه اجرایی ماده (169) قانون مالیات های مستقیم

با توجه به نامه شماره 210/10556/د معاونت حقوقی و فنی مالیاتی به تاریخ 1403/02/23 موارد زیر به ماده (13) تبصره (3) آیین نامه اجرایی ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود و مشمول ارسال صورت معاملات فصلی نیست:

1. صورتحساب های الکترونیکی فروش ثبت شده در سامانه مودیان

2. صورتحساب های الکترونیکی خرید ثبت شده در سامانه مودیان

3. قراردادهای ثبت شده در کارپوشه خریدار و فروشنده در سامانه مودیان

سازمان

احسان مومنی

احسان مومنی

محقق و پژوهشگر مالی و مالیاتی

می‌توانید سوالات مالی و مالیاتی خود را در تالار پرسش و پاسخ حسابنو مطرح نمایید، کارشناسان ما در کوتاهترین زمان ممکن، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

خبرهای مرتبط

دکمه بازگشت به بالا