استهلاک

behroz tamami 6 ماه قبل

با سلام
شرکتی ماشین الاتی مدل 1394 در تاریخ 1396/01/01 از شخص حقیقی خریداری نموده طبق جدول استهلاکات عمر مفید بفرض 6 سال و روش استهلاک خط مستقیم می باشد آیا جهت محاسبه استهلاک شرکت باید 4 سال دیگر استهلاک رو محاسبه نماید ( چون مدل ماشین 1394 می باشد) یا با توجه به تاریخ خرید  از تاریخ 1/1/1396 به مدت 6 سال تا تاریخ 1/1/1401 مستهلک نماید(مطابق بند  13بخشنامه 200/95/78 مورخ 1395/11/4 داراﻳﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺖ دوم خریداری میشوند مطابق عمر مفید یا نرخهای ﻣﻨـﺪرج در ﺟـﺪول اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد)

دکمه بازگشت به بالا