محاسبه جریمه ارزش افزوده

پریسا آقاجانی پرسیده شده در 2 سال پیش

سلام زمانیکه اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال میکنیم و به اداره مالیات جهت تقسیط مراجعه میشود دو فقره چک جریمه هم میدهیم این جریمه چگونه محاسبه میشود؟

سوالات مرتبط

1 پاسخ
علی رهنما 2 سال قبل پاسخ داده شده
 بر اساس ماده 22، 
  • در صورت عدم ثبت نام در مدت زمان مشخص شده، مودیان مشمول 75% ار مالیات متعلقه می باشند.
  • در صورت عدم صدور صورت حساب، معادل با یک برابر مابه تفاوت متعلقه مشمول جریمه می شوند.
  • در صورت عدم درج صحیح و درست قیمت در صورت حساب، برابر با یک برابر مالیات متعلقه جریمه می شوند.
  • در صورت عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب بر اساس نمونه اعلام شده، برابر با 25% مالیات متعلقه جریمه می شوند.
  • در صورت عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب بر اساس نمونه اعلام شده، برابر با 25% مالیات متعلقه مشمول جریمه می شوند.
  • در صورت عدم ارائه اظهارنامه از تاریخ ثبت نام، برابر با 50% مالیات متعلقه جریمه می شوند.
  • در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، برابر با 25% مالیات متعلقه مشمول مالیات می شوند.
بر اساس ماده 23 پرداخت مالیات های موضوع این ماده، در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول شده، به میزان 2% در ماه به نسبت مالیات پرداخت نشده، مشمول جریمه می باشند
دکمه بازگشت به بالا